Privaatsusavaldus

Viimati värskendatud: 31.03.2022

Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline. Selles privaatsusavalduses selgitame („AkzoNobel‟ või „meie”), kuidas me töötleme teie isikuandmeid internetis ja väljaspool seda:meie veebisaitide kaudu („Veebisaidid‟);

 • meie rakenduste kaudu („Rakendused‟);
 • meie (sotsiaal)meediakanalite kaudu („Meie sotsiaalmeedia‟);
 • meilisõnumite kaudu, mille me teile saadame ja mis viitavad sellele privaatsuspoliitikale („E-kirjad‟);
 • teenuste kaudu, mida teile pakume („Teenused‟).

Ühiselt nimetame veebilehti, rakendusi, meie sotsiaalmeediat, e-kirju ja teenuseid „teenusteks”. 

1. Miks me töötleme teie isikuandmeid?

Võime töödelda teie isikuandmeid allpool kirjeldatud eesmärkidel.

1.1 Teie päringutele vastamiseks või teiega suhtlemiseks

Võime töödelda teie isikuandmeid selleks, et vastata teie päringutele ja täita teie taotlusi, kui võtate meiega ühendust mõne meie internetikontaktivormi kaudu või muul viisil (nt kui saadate meile küsimusi, ettepanekuid, kiidusõnu või kaebusi või kui taotlete muud teavet meie teenuste kohta). Võime töödelda teie nime, ametinimetust, teie (äri- või era-) kontaktteavet (sealhulgas teie e-posti aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi) ja muud teavet, mille võite kontaktivormi avatud väljal esitada.

Töötleme seda teavet teie nõusoleku alusel, mille saate igal ajal tagasi võtta.

1.2 Küsitlusteks või muuks (turundus)suhtluseks

Teie nõusolekul võime töödelda teie isikuandmeid, et saata teile küsitlusi meie toodete või teenuste või turunduskommunikatsiooni kohta või hoida teid kursis AkzoNobeli ürituste, eripakkumiste, toodete ja teenustega, mis võivad teile huvi pakkuda.
Võime luua profiile ja analüüsida teie huvi meie teenuste vastu. Nii on meil võimalik kohandada oma suhtlust teie isiklike huvide järgi.
Töötleme teie nime, e-posti aadressi ja muid (isiklikke) andmeid, mida olete meiega jaganud.

Teostame seda tegevust teie nõusoleku alusel, mille saate igal ajal tagasi võtta.

1.3 Toodete ja teenuste arendamiseks ja täiustamiseks

Töötleme koondatud isikuandmeid erinevatel AkzoNobeli äritegevusega seotud eesmärkidel, nagu uute toodete ja teenuste arendamine, meie veebisaitide, rakenduste ja muude digitaalsete kanalite täiendamine, täiustamine või muutmine, kasutustrendide väljaselgitamine, meie reklaamikampaaniate tõhususe kindlaksmääramine, meie äritegevuse arendamine ja meie äri laiendamine.
Võimaluse korral kasutame koondandmeid. Mõnikord töötleme teie isikuandmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress, IP-aadress, sugu, elukoht, sihtnumbrid ja mis tahes muu selles avalduses esitatud või muul viisil meile edastatud teave.

Teostame sellist tegevust teiega sõlmitud lepinguliste suhete haldamiseks ja/või seetõttu, et meil on õigustatud huvi.

1.4 Meie rakenduste või veebilehtede tehniliseks ja funktsionaalseks haldamiseks

Kui kasutate meie teenuseid, võime teie seadmest automaatselt koguda teatud teavet. Töötleme seda teavet selleks, et aidata teil leida teavet kiiresti ja lihtsalt ning parandada meie veebisaitide, rakenduste või muude digitaalsete kanalite juurdepääsetavust ja funktsionaalsust.
Automaatselt kogutav teave võib sisaldada näiteks IP-aadressi, seadme tüüpi, unikaalseid seadme identifitseerimisnumbreid, brauseri tüüpi, üldist geograafilist asukohta (nt asukoht riigi või linna tasandil) ja muud tehnilist teavet. Võime koguda teavet ka selle kohta, kuidas te meie teenustega suhtlesite, sealhulgas veebilehtede kohta, mida külastasite, ja linkide kohta, millele klõpsasite.

Töötleme seda teavet seaduslikel ärieesmärkidel.

1.5 Seaduste ja juriidiliste kohustuste täitmine ning AkzoNobeli varade ja huvide kaitse

Töötleme teie isikuandmeid, kui see on asjakohane või vajalik a) kooskõlas kohaldatava õigusega, sealhulgas väljaspool teie elukohariiki kehtivate seadustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, vastaspoole hoolsuskohustuse, rahapesu, terrorismi rahastamise ja muude kuritegude seadustega; b) juriidiliste kohustuste täitmiseks; c) riigi- ja valitsusasutuste päringutele vastamiseks; d) meie tingimuste ja muu kohaldatava poliitika jõustamiseks; e) meie vara ja/või toimingute kaitsmiseks; f) meie ja/või teie või teiste õiguste, privaatsuse, turvalisuse või vara kaitsmiseks; ja g) saadaolevate õiguskaitsevahendite kasutamiseks või meile tekitatud kahju piiramiseks. Samuti võime töödelda koondandmeid auditite jaoks, et kontrollida, kas meie sisemised protsessid toimivad ettenähtud viisil ja vastavad juriidilistele, regulatiivsetele või lepingulistele nõuetele, pettuste ja turvalisuse jälgimise eesmärgil, näiteks küberrünnakute või identiteedivarguse katsete tuvastamiseks ja ennetamiseks.
Vajaduse korral võime töödelda teie nime, teie kontaktandmeid, teie kirjavahetust AkzoNobeliga, meie toodete ja/või teenuste kasutamist ja mis tahes muud käesolevas avalduses nimetatud või meile muul viisil edastatud teavet, kui see on vajalik mis tahes eelmises lõigus nimetatud eesmärgil.

Võime seda teavet töödelda juriidilise kohustuse täitmiseks (a, b ja c).
Võime seda teavet töödelda oma seaduslikel ärieesmärkidel (d, e, f ja g)

Üldiselt kasutame teilt kogutud isikuandmeid ainult käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel või eesmärkidel, mida me teile teie isikuandmete kogumisel selgitame. Kui aga kohaldatavad andmekaitseseadused seda lubavad, võime teie isikuandmeid kasutada ka muudel eesmärkidel, tingimusel et need ei ole vastuolus eesmärkidega, mille oleme teile avaldanud.

Kui annate meile teavet teise isiku kohta, veenduge, et teil oleks selle isiku luba seda teha käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel. Teise isiku kohta isikuandmeid esitades kinnitate, et teil on selleks tema nõusolek või teil on õigus nõustuda tema nimel andmete töötlemisega (näiteks seoses lastega, kelle puhul on teil vanemlik või eestkostja vastutus).

2. Küpsised ja sarnane jälgimistehnoloogia

Võime oma veebisaitidel, rakendustes ja sotsiaalmeediakanalites kasutada küpsiseid ja muud tehnoloogiat oma sisemise analüüsi eesmärkidel ning oma toodete ja teenuste kvaliteedi ja asjakohasuse parandamiseks ning meie sisu ja reklaamide teie jaoks asjakohasemaks muutmiseks.
Kasutame jälgimisküpsiseid (küpsised, mis pakuvad teile asjakohast reklaami, või tehnoloogia, mis jälgib teie käitumist) ainult teie nõusolekul. Lisateavet meie kasutatavate küpsiste tüüpide, nende kasutamise põhjuste ja selle kohta, kuidas saate oma küpsiseid hallata, leiate meie küpsiste infost.

3. Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Võime teie isikuandmeid jagada:

 • Meie kontserni ettevõtetega, väliste partnerite ja tarnijatega, professionaalsete nõustajatega (nt pangad, kindlustusseltsid, audiitorid, juristid, raamatupidajad või muud professionaalsed nõustajad) ja teiste osapooltega (nt IKT, meie teenusepakkujad, konsultandid või transporditeenuste pakkujad), kes töötlevad meie nimel isikuandmeid eesmärkidel, mida on kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses või küpsiste kohta tehtud avalduses, või eesmärkidel, millest teavitasime teid teie isikuandmete kogumisel. Teie isikuandmete kõrgetasemelise kaitse tagamiseks on AkzoNobel kehtestanud AkzoNobeli jaoks siduvad eeskirjad („Kliendi, tarnija ja äripartneri andmete privaatsusreeglid“), mis tagavad, et kõik AkzoNobeli juriidilised isikud kohaldavad isikuandmete kaitset samal tasemel. Samuti oleme kolmandatest isikutest tarnijatega kokku leppinud tehnilised, korralduslikud ja lepingulised meetmed (nt andmetöötluslepingud), et tagada teie isikuandmete töötlemine ainult eespool nimetatud eesmärkidel ja tagada teie isikuandmete hea kaitse;
 • Mis tahes pädeva õiguskaitseorgani, reguleeriva asutuse, valitsusasutuse, kohtu või muu kolmanda osapoolega, kui arvame, et avaldamine on vajalik: i) kohaldatava seaduse või määruse alusel; ii) meie seaduslikke õiguste kasutamiseks, kehtestamiseks või kaitsmiseks; või iii) teie või mõne teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks;
 • Teiste osapooltega, seoses äritehingutega: võime aeg-ajalt jagada teie andmeid ka äritehingute käigus, näiteks ettevõtte või ettevõtte osa müümisel teisele ettevõttele või mis tahes ümberkorraldamisel, liitumisel, ühinemisel või muul viisil meie ettevõtte, varade või aktsiate võõrandamisel tingimusel, et teavitame neid osapooli, et nad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel;
 • Teiste osapooltega, kuid ainult siis, kui olete sellega nõustunud või kui olete andnud meile korralduse nendele osapooltele sellist teavet avaldada.

4. Kus me teie isikuandmeid säilitame?

Meie globaalse tegutsemisviisi tõttu võidakse teie esitatud andmeid edastada või anda neile juurdepääs AkzoNobeli tütarettevõtetele ja usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele paljudes riikides üle maailma. Sellest tulenevalt võidakse teie andmeid töödelda väljaspool teie elukohariiki, kui see on vajalik käesolevas avalduses kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Meie peamised serverid asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas, kuid meie kontserni ettevõtted ja välistarnijad tegutsevad üle maailma. See tähendab, et kui me töötleme teie isikuandmeid, võime neid töödelda kõigis nendes riikides vastavalt järgmisele lõigule.

5. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Teie isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ning nende an dmete kadumise või ebaseadusliku töötlemise vältimiseks oleme rakendanud tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Kasutame mitmeid turvatehnoloogiaid, sealhulgas turvalisi servereid, tulemüüre ja krüptimist, ning andmete salvestamise asukohtade füüsilist kaitset.

6. Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik käesolevas avalduses sätestatud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus nõuab või lubab pikemat säilitamisperioodi. Teeme seda näiteks selleks, et pakkuda teile soovitud teenust või järgida kehtivaid juriidilisi, maksu- või raamatupidamisnõudeid.

7. Milliseid taotlusi saate esitada seoses oma isikuandmetega?

Teil on oma isikuandmetega seoses järgmised õigused:

 • Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada, uuendada või nõuda nende kustutamist. Lisaks võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist või taotleda oma isikuandmete teisaldamist. Nende õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.
 • Teil on igal ajal õigus tagasi võtta nõusolek („loobumine‟) teile saadetavate turundusteadete kohta. Selle õiguse kasutamiseks klõpsake teile saadetavates e-kirjades tellimusest loobumise lingil. Kui soovite loobuda muudest turundusvormidest, võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.
 • Juhul kui oleme teie isikuandmeid teie nõusolekul kogunud ja töödelnud, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda teostatud töötlemise seaduslikkust ega teie isikuandmete töötlemist, mis toimub muudel seaduslikel töötlemise alustel peale teie nõusoleku andmine.
 • Kuigi loodame, et esitate kõigepealt kaebuse meile, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele oma isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku andmekaitseasutusega.

Vastame kõikidele päringutele, mille saame isikutelt, kes soovivad kasutada oma andmekaitseõigusi kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega.

8. Alla 16aastaste laste isikuandmed

Kui olete alla 16aastane, soovitame teil enne oma isikuandmete saatmist küsida oma vanemalt või seaduslikult eestkostjalt kirjalikku luba.
Kui olete lapsevanem, soovitame teil jälgida, kuidas teie laps meie teenuseid kasutab, ja tagada, et me ei saaks teie lapselt isikuandmeid ilma teie kirjaliku loata. Kui teil on küsimusi oma lapse isikuandmete kohta, võtke meiega ühendust.

9. Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on küsimusi või muresid seoses teie isikuandmete kasutamisega, võtke meiega ühendust, kasutades meie kontaktivormi või allolevaid andmeid:

Postiga:
Corporate Privacy Officer
Akzo Nobel N.V.
AkzoNobel Center
Christian Neefestraat 2
1077 WW Amsterdam
The Netherlands

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutav juriidiline isik, nagu on sätestatud käesolevas privaatsusavalduses, on: Akzo Nobel Baltics AS.